Déclaration d’occupation de la ville de New York

From: NYCGA, Declaration of the Occupation of New York City

High Priority

This document was accepted by the NYC General Assembly on September 29, 2011

Alors que nous nous rassemblons pour exprimer solidairement un sentiment d’injustice collective, nous ne devons pas perdre de vue ce qui nous a réunis. Nous écrivons pour que tous les gens qui se sentent trompés par les firmes du monde entier puissent savoir que nous sommes vos alliés.

Comme un seul peuple uni, nous reconnaissons les faits : que l’avenir de la race humaine nécessite la coopération de ses membres ; que notre système doit protéger nos droits, et que s’il y a corruption de ce système, il appartient aux individus de protéger leurs droits et ceux de leurs voisins ; qu’un gouvernement démocratique tient son pouvoir du peuple, mais que les firmes ne demandent le consentement de personne pour exploiter les gens comme la Terre ; et qu’aucune vraie démocratie n’est accessible quand le processus est déterminé par les pouvoirs économiques. Nous venons vers vous à un moment où les firmes, qui placent le profit avant les personnes, leur intérêt avant la justice et l’oppression avant l’égalité, dirigent nos gouvernements.  Nous nous sommes rassemblés ici  dans le calme, comme c’est notre droit, pour que ces faits soient publics.

Ils ont pris nos maisons grâce à des saisies illégales, alors qu’ils n’étaient pas en possession de l’hypothèque originale.

Ils se sont renfloués sur le dos des contribuables, tout en continuant à distribuer des bonus exorbitants aux cadres.

Ils ont perpétué dans le monde du travail des inégalités et des discriminations basées sur l’âge, la couleur de peau, le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle.

Ils ont empoisonné les réserves de nourriture par négligence, et sapé l’agriculture à travers la monopolisation.

Ils ont fait du profit grâce à la torture, à la détention et aux mauvais traitements infligés à d’innombrables animaux, et ont activement dissimulés ces pratiques.

Ils ont constamment tenté de dépouiller les employés du droit de négocier pour de meilleurs salaires et des conditions de travails plus sûres.

Ils ont tenus en otage des étudiants endettés à hauteur de dizaines de milliers de dollars pour leurs études, qui sont en elles-mêmes un droit humain.

Ils ont invariablement externalisé le travail et utilisé cette externalisation comme effet de levier pour diminuer le salaire et la protection médicale des travailleurs.

Ils ont influencé les tribunaux pour obtenir les mêmes droits que les individus, mais sans endosser aucun tort ni aucune responsabilité.

Ils ont dépensé des millions de dollars en cabinets d’avocats qui cherchaient des biais pour les soustraire à leurs obligations contractuelles en ce qui concerne l’assurance-maladie.

Ils ont vendu notre intimité comme produit de base.

Ils ont utilisé les forces militaires et policières pour empêcher la liberté de la presse.

Ils ont délibérément refusé de retirer de la vente, dans un esprit de profit, des produits défectueux dangereux pour la santé.

Ils déterminent la politique économique, malgré les échecs catastrophiques que leurs politiques ont engendré et continuent d’engendrer.

Ils ont fait don de sommes d’argent importantes à des hommes politiques qui sont responsables de leur régulation.

Ils continuent à faire blocage aux formes alternatives d’énergie pour que nous restions dépendants du pétrole.

Ils continuent à faire blocage aux médicaments génériques qui pourraient alléger des souffrances, voire sauver des vies humaines, de façon à protéger des investissements qui ont déjà généré des profits considérables.

Ils ont sciemment dissimulé des événements comme des accidents pétroliers, des falsifications de comptes ou des éléments inertes dans une recherche de profit. Ils contrôlent les médias et peuvent ainsi pratiquer la désinformation et maintenir les gens dans la peur.

Ils ont accepté des contrats privés pour assassiner des prisonniers même quand il y avait de sérieux doutes sur leur culpabilité.

Ils ont perpétué le colonialisme ici comme à l’étranger. Ils ont participé à la torture et au meurtre de civils innocents à l’étranger.

Ils continuent à fabriquer des armes de destruction massive pour recevoir des contrats d’état. *

 

A tous les gens du monde,

nous, la New York City General Assembly qui occupons Wall Street à Liberty Square, vous appelons à affirmer votre pouvoir.

Exercer votre droit à vous rassembler pacifiquement ; occuper l’espace public ; créer un processus pour répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et générer des solutions accessibles à tous.

A toutes les communautés désireuses d’agir et qui forment des groupes dans l’esprit de la démocratie directe, nous offrons un soutien de la documentation et toutes les ressources dont nous disposons.

 

Rejoignez-nous et faites entendre votre voix !

*Cette liste de doléances n’est pas exhaustive.

Declaration of the Occupation of New York City – Slovenian

Ta dokument je sprejela Generala skupščina mesta New York dne 29. septembra 2011

Ko se solidarni zbiramo, da bi izrazili občutek velikanske krivice, ne smemo izpred oči izgubiti tistega, kar nas je pripeljalo skupaj. To pišemo, da boste ljudje, ki čutite, da so vas korporativne sile sveta izigrale, vedeli, da smo vaši zavezniki.
Kot eno ljudstvo, združeni, se zavedamo stvarnosti: prihodnost človeškega rodu zahteva sodelovanje njegovih pripadnikov; naš sistem mora ščititi naše pravice, in če v sistemu pride do korupcije, morajo posamezniki svoje pravice in pravice svojih bližnjih ščititi sami; pooblastila demokratičnih oblasti izhajajo iz ljudstva, korporacije pa, ko črpajo bogastvo iz ljudi in zemlje, ne iščejo soglasja; resnična demokracija ni dosegljiva, kadar o procesu odloča gospodarska moč. Na vas se obračamo v času, ko naše vlade vodijo korporacije, ki dobiček postavljajo pred ljudi, lastni interes nad pravičnost in zatiranje nad enakost. Tukaj smo se, ker je to naša pravica, mirno zbrali, da bi predstavili ta dejstva.

V protipravnih postopkih so nam zasegli domove, četudi niso imeli originalnih hipotek.
Nekaznovano so se reševali z denarjem davkoplačevalcev, svojim vodilnim pa so še naprej izplačevali ogromne nagrade.
Spodbujajo neenakost in diskriminacijo na delovnem mestu glede na starost, barvo kože, spol, spolno identiteto in spolno usmerjenost.
Zaradi malomarnosti so zastrupili hrano in s pomočjo monopolov spodkopali sistem kmetijstva.
Dobičke si ustvarjajo z mučenjem, zapiranjem in krutim ravnanjem z neštetimi živalmi, te prakse pa aktivno prikrivajo.
Nepretrgoma iščejo načine, kako zaposlenim odvzeti pravico do pogajanja za boljšo plačo in varnejše razmere za delo.
Študente imajo zaradi več deset tisoč dolarjev dolga za izobraževanje za talce, četudi je izobrazba sama po sebi človekova pravica.
Za delo najemajo zunanje izvajalce, nato pa prav njih izrabljajo kot vzvod za krčenje obsega pravic zdravstvenega varstva in zmanjševanje plač zaposlenim.
Pri sodiščih so dosegli, da imajo enake pravice kakor ljudje,[1] vendar ne tudi njihove krivdne in druge odgovornosti.
Milijone dolarjev plačujejo skupinam pravnikov, ki iščejo načine, kako jih odvezati pogodb o zdravstvenem zavarovanju.
Našo zasebnost so prodali kot blago.
Uporabili so policijske in vojaške sile, da bi preprečili svobodo tiska.

Namenoma so zavrnili odpoklic izdelkov slabe kakovosti in tako v lovu za dobičkom ogrozili življenja.
Določajo ekonomsko politiko, in to kljub katastrofalnim polomijam, ki so jih njihove politike povzročile in jih še povzročajo.
Velikanske zneske so donirali politikom, zadolženim za nadzor njihovega delovanja.
Še naprej blokirajo razvoj alternativnih virov energije, da bi podaljšali našo odvisnost od nafte.
Še naprej blokirajo generične oblike zdravil, ki bi lahko reševala človeška življenja ali pomagala ljudem, in tako ščitijo naložbe, ki so že prinesle visoke dobičke.
V hlepenju po dobičku namenoma prikrivajo razlitja nafte, nesreče, poneverjanje poslovnih knjig in neaktivne sestavine [v zdravilih].
S pomočjo nadzora, ki ga imajo nad mediji, ljudi namenoma držijo v nevednosti in strahu.
Sklepajo zasebne pogodbe za ubijanje zapornikov, tudi kadar so jim predloženi resni dvomi o njihovi krivdi.
Doma in po svetu spodbujajo kolonializem.

Sodelujejo pri pobijanju nedolžnih civilistov v tujini.
Še naprej izdelujejo orožje za množično uničevanje, da bi si tako pridobili vladne pogodbe.*

Ljudje sveta!
Mi, Generalna skupščina mesta New York, ki okupiramo Wall Street na trgu Liberty, vas pozivamo, da pokažete svojo moč.
Uveljavljajte svojo pravico do mirnega zbiranja; zasedite javne kraje; ustvarite proces, ki bo opozarjal na probleme, s katerimi se soočamo, in poiščite rešitve, ki bodo dostopne vsem.
Vsem skupnostim, ki ukrepajo in oblikujejo skupine v duhu neposredne demokracije, zagotavljamo podporo, dokumentacijo in vse vire, ki jih imamo na voljo.
Pridružite se nam; naj se sliši vaš glas!

 

*Seznam pritožb ni dokončen.

 


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood

뉴욕시 점거 선언문

Declaration of Occupation of New York City

뉴욕시 점거 선언문

거대한 불평등과 부정에 대한 감정을 호소하기 위해 함께 모인 우리는, 무엇이 우리를 집결하게 했는 지를 잊어서는 안된다. 그렇기에 우리는, 기업의 힘에 의해 저질러진 잘못을 느끼고 있는 전세계의 모든 사람들에게 우리가 당신과 함께 하고 있음을 알리기 위해 이 글을 남긴다.)

국민의 한사람으로써, 연합하여, 우리는 다음과 같은 현실을 인지하고 있다: 먼저 인류의 미래는 우리들 한사람 한사람의 협력을 필요로 한다는 것이다. 또한 우리의 시스템은 우리의 권리를 보호해야만 하며, 그 시스템의 부패를 막아야만 하고, 이 모든 것이 자신의 권리와 이웃의 권리를 보호하고자 하는 개개인에게 달려있다는 것이다. 그리고 민주적 정부는 국민에게서 그 힘을, 권력을 얻지만, 기업은 개인의 재산과 지구의 자원을 빼앗아가는데 어떠한 동의도 구하지 않는다. 모든 프로세스가 경제적 힘에 의해 좌지우지된다면, 진정한 민주주의는 달성 될 수 없다. 사람보다 이윤을, 정의보다 사리사욕을, 평등보다 차별을 우선에 두는 기업들이 우리의 정부를 좌지우지하는 시기에 와있다.  우리는 이러한 사실을 알리기 위해, 우리의 권리로써, 여기 이곳에 평화적으로 모였다.

 • 그들은 원래의 담보대출을 가지고 있지 않음에도 불구하고, 불법적인 채권처리 과정을 통해서 우리의 집을 빼앗아갔다.
 • 그들은 아무런 처벌없이 납세자들로부터 구제금융을 받았고, 여전히 임원들에게 엄청난 보너스 지급을 계속하고 있다.
 • 그들은 그들의 작업장에서 나이, 인종, 성별, 성정체성 및 성적 취향에 대한 불평등과 차별을 지속해왔다.
 • 그들은 독점을 통해서 기존의 농업시스템을 훼손시키고 있으며, 식량 공급 시스템의 해악이 되고 있다.
 • 그들은 셀수 없이 많은 동물들을 고문, 감금하고 잔인한 방법으로 사육하여 이윤을 취해왔고, 이런 관행들을 철저히 숨겨왔다.
 • 그들은 노동자가 가진 급여와 안전한 작업환경에 대한 협상권을 이들로 부터 빼앗으려 끊임없이 궁리하고 있다.
 • 그들은 교육에 대한 수십만달러의 채무(학자금 대출)로 학생들을 인질로 붙잡고 있다. 교육은 그것 자체로서 인간이 누려야할 권리가 아니던가!
 • 그들은 끊임없이 노동력을 아웃소싱하고 있으며, 이것을 노동자들의 건강보험료을 삭감하고, 급여를 낮추는데 악용하고 있다.
 • 그들은 과실에 대한 책무나 책임도 지지 않으면서, 인간과 같은 권리를 가지기 위해 법의 영역에도 영향을 미쳐왔다.
 • 그들은 건강보험료를 근로계약에서 삭제하기 위한 방법을 찾느라 수백만달러의 돈을 법무팀에 지급해왔다.
 • 그들은 우리의 개인정보를 상품으로 팔아왔다.
 • 그들은 언론의 자유를 막기 위해 군과 경찰을 이용해왔다.
 • 그들은 그들의 이윤추구를 위해 생명을 위협하는 결함이 있는 제품의 리콜도 의도적으로 거부해왔다.
 • 그들의 정책이 치명적인 실패를 만들어냈고, 그 실패가 지속되고 있음에도 불구하고, 그들은 경제 정책을 결정한다.
 • 그들은 그들을 규제하는 데 책임이 있는 정치인들에게 거액의 돈을 기부해왔다.
 • 그들은 대안에너지를 계속해서 차단하고, 우리로 하여금 석유에 의존하게끔 하고 있다
 • 그들은 인간의 삶을 구하고 구제할수 있는 일반의약품(복제 의약품)의 차단을 지속하고 있다. 이는 그들이 이득을 얻을 수 있는 투자자(거대제약회사)들을 보호하기 위함이다.
 • 그들은 의도적으로 석유 유출사고, 엉터리 부기장부의 기록, 비활성첨가물 등을 은폐하고 있다. 이는 오직 이윤을 위한 것이다.
 • 그들은 미디어를 통제하고 조정함으로써, 의도적으로 사람들이 사실을 왜곡하여 알게끔 하고, 이를 통해 공포심을 느끼도록 한다.
 • 그들은 수감자를 살해하는 사적인 계약을 맺어왔다. 이는 심지어 그들의 죄의 유무가 불문명한 수감자에게도 그러하다.
 • 그들은 국내에서 그리고 해외에서도 식민주의를 추구한다.
 • 그들은 해외에서 고문을 자행하고, 죄없는 사람들을 살해하고 있다.
 • 그들은 정부계약을 얻기 위해 끊임없이 대량살상무기를 개발하고 있다.

전세계인들에 고한다.

우리, 뉴욕시 자유의 광장에서 월가를 점거하고 있는 제너럴어셈블리(총회)는 당신의 권리를 주창할 것을 촉구한다.

평화로운 집회를 통해 당신의 권리를 주장하라, 공공장소를 점거하고, 우리가 직면한 문제들을 해결하기 위한 절차를 만들어라. 그리고 모두가 참여할 수 있는 접근가능한 대안을 창출하라!

우리는 직접행동을 취하고 있는 모든 커뮤니티들과 직접 민주주의의 정신을 실현하고 있는 모든 공동체들을 지원할 것이고, 자료를 공유할 것이며, 우리가 가지고 있는 자원을 제공할 것이다.

우리와 함께하자! 당신의 목소리를 들리게 하라!

 

Dichiarazione dell’Occupazione di New York

Emesso il September 30, 2011 dall’NYCGA

Questo documento é stato accettato dall’Assemblea Generale di New York [NYC General Assembly] il 29 settembre, 2011


Mentre ci riuniniamo in uno spirito di solidarietà per esprimere un senso d’ingiustizia di massa, non dobbiamo perdere di vista ciò che ci ha uniti. Scriviamo affinché tutti coloro che si sentono lesi dalle forze corporative del mondo sappiano che siamo loro alleati.

Come un solo popolo, unito, riconosciamo la realtà che ci circonda: che il futuro del
genere umano richiede la cooperazione dei suoi membri; che il sistema, se è il nostro, deve per forza proteggere i nostri diritti, ed in caso di corruzione di tale sistema, ogni individuo deve proteggere i propri diritti e quelli del suo prossimo; che un governo democratico deriva il suo potere legittimo dal popolo, ma che le multinazionali non cercano il consenso per sfruttare le persone e la Terra; e che una vera democrazia non è possibile quando il processo democratico è determinato dal potere economico. Ci rivolgiamo a voi in un momento in cui le multinazionali, che mettono il profitto al di sopra delle persone, i propri interessi al di sopra della giustizia, e l’oppressione al di sopra dell’uguaglianza, controllano i nostri governi. Ci siamo qui riuniti pacificamente, com’è nostro diritto, per rendere noti i seguenti fatti:

Le multinazionali ci hanno tolto la casa attraverso procedure di esproprio illegali, senza essere in possesso dei mutui originali.

Hanno preso impunentemente i soldi del piano di salvataggio dai contribuenti, e
continuano a pagare bonus esorbitanti ai loro manager.

Hanno perpetrato la disuguaglianza e la discriminazione sul posto di lavoro in base
all’età, colore della pelle, sesso, identità di genere e orientamento sessuale.

Hanno avvelenato la catena alimentare per negligenza, e hanno minato il sistema agrario attraverso la monopolizzazione.

Hanno guadagnato sulla tortura, l’imprigionamento, e il trattamento crudele di innumerevoli
animali, nascondendo consapevolmente queste pratiche.

Hanno continuamente cercato di privare i dipendenti del diritto di contrattazione per una
migliore retribuzione e per condizioni di lavoro più sicure.

Hanno tenuto in ostaggio gli studenti con debiti di decine di migliaia di dollari per la
loro educazione, la quale è in sè un diritto umano.

Hanno constantemente esternalizzato il lavoro e hanno usato questa esternalizzazione come leva per ridurre la paga e l’assistenza sanitaria dei lavoratori.

Hanno influenzato i tribunali al fine di ottenere gli stessi diritti delle persone fisiche, ma
senza assumersene le colpe o responsabilità.

Hanno speso milioni di dollari in avvocati al fine di trovare modi per sottrarsi agli obblighi contrattuali riguardanti l’assicurazione sanitaria dei loro dipendenti.

Hanno venduto la nostra privacy come una merce.

Hanno usato le forze armate e la polizia per prevenire la libertà di stampa.

Si sono deliberatamente rifiutate di togliere dal commercio prodotti difettosi, mettendo a rischio la vita delle persone al fine di massimizzare i loro profitti.

Determinano la politica economica, nonostante i fallimenti catastrofici che le loro politiche hanno prodotto e continuano a produrre.

Hanno donato enormi somme di denaro ai politici responsabili della loro regolamentazione.

Continuano ad ostacolare forme di energia alternativa per tenerci dipendenti dal petrolio.

Continuano a bloccare farmaci equivalenti che potrebbero salvare o migliorare la vita delle persone al fine di proteggere investimenti che hanno già generato immensi profitti.

Hanno consapevolmente nascosto dispersioni di petrolio, incidenti, falsi in bilancio, e l’uso di ingredienti inattivi per motivi di profitto.

Tengono la gente disinformata ed impaurita di proposito attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione.

Hanno accettato contratti privati per uccidere prigionieri, anche quando messe di fronte a seri dubbi sulla loro colpevolezza.

Hanno perpetrato il colonialismo nel nostro paese e all’estero.

Hanno partecipato alla tortura e al l’uccisione di civili innocenti in paesi stranieri.

Continuano a produrre armi di distruzione di massa al fine di ottenere contratti dal governo.*

Al popolo del mondo,

Noi, l’Assemblea Generale della città di New York che sta occupando Wall Street a Liberty Square, vi esortiamo ad affermare il vostro potere:

Esercitate il vostro diritto di riunirvi pacificamente; occupate lo spazio pubblico; create un processo per affrontare i problemi che abbiamo di fronte e generate soluzioni accessibili a tutti.

A tutte le comunità che decidono di agire e formano gruppi in uno spirito di democrazia diretta, offriamo la nostra solidarità, documentazione, e tutte le altre risorse a nostra disposizione.

Unitevi a noi e fate sentire la vostra voce!

* Questo elenco di ingiustizie non è omnicomprensivo.