Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York

Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011

Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. Nou ekri dokiman sa pou tout moun ki santi yo ofense ak gro “business” nan mond lan kapab konnin ke nou ak yo pou nou sipote yo.

Tankou you sel pep, ki uni, nou rekonet realite-a: lavni ras moun mande koperasyon tout moun. Ke systèm nou-an dwé protéjé dwa tout moun e akoz koripsyon system nan ginyin, se responsablité tout moun pou yo protéjé dwa yo ak dwa tout vwazin yo.

You gouvènman democratik realize yon pouvwa jis bo koté pep la, men koperasyon pa chache consantman pou pran riches pep la ak te-a, pa ginyen you vre demokrasy ki posib lè se pouvwa ekonomik la ki deside pwosesis la. Nou vini bò koté ou nan you moman lè koperasyion, bay riches plus vale ke pep la.

Kité fè sa yo koni:

 • Yo te sesi kay nou nan you pwosesis ki ilegal, menm lè yo pa genyen you original ipotèk.
 • Yo pran tout fòs economik kontribyab yo san yo pa sibi pinisyon, yo kpntinye bay tèt yo gro bonis.
 • Yo continué krée inégalité ak diskriminasyon nan tout aktivité travay baze sou laj, koulè po, sèx, identité sexuèl, ak oriantasyon sexuèl.
 • Yo anpwazonnen ekipman manjé ak néglijance, yo febli systèm agrilkiti à travè monopolizasyion.
 • Yo continué profité ap tòtiré, enfèmé, maltrété sevèman tout animal yo, se ak you intensyon caché yo pozé action sa yo.
 • Ya’p chaché continuèlman anile dwa employé yo: tankou dwa pou negosié pou you pi bon salè, dwa pou yo sekirize kondisyon travay yo.
 • Yo kinbé etidyan yo an otaj ak dizèn milié dola dèt pou edikasyon yo, ki se you dwa moun ginyin.
 • Kontasman yo transferé job ki anndan peyi a lot peyi you fason pou yo pa peye swen santé ak salè.
 • Yo infliansé tribunal yo pou yo ka genyen memm dwa ak tout moun pou koperasyon yo, you fason pou yo pa koupab pou yo pa genyen anken responblité.
 • Yo depanse anpil milié dola nan peye avoka you fason pou yo evite kontra asirans swen santé.
 • Yo vann pèsonèl konfidansyalité yo tankou machandiz.
 • Yo utilize fòs militè ak fòs polis pou anpeche libèté media.
 • Yo fè espre refize raple move produi ki kapab you danje pou la vi, pou yo kabap ginyen anpil profi.
 • Yo determine regleman ekonomik yo , andepi de echèk katastrofik regleman produi yo epi yap kontinye produi nan laveni.
 • Yo bay anpil lajan à politisien ki responsab pou reglemante yo.
 • Yo kontinye bloke fòm altènativ enèji pou yo fè nou depann de petwòl.
 • Yo kontinué bloké medikaman propriete publik yo ki kapab sové la vi anpil moun e ki ede protejé investisman ki deja bay anpil profi.
 • Intansyoneleman yo cache devèsman petwòl, aksidan, defo bookkeeping ak inaktiv ingredian nan fe profi.
 • Intansyoneleman yo pa bay pèp la vrè informasyon, e yo kreyé you environman de pe a travè kominikasyon media.
 • Yo asepté kontra privé pou yo ka asasiné prizonié yo memm le asasin sa yo fè fas ak anpil dout sou kilpabilité prizonié yo.
 • Yo kontinué kimbé system kolonyalism nasyonalman ak intènasyonalman.
 • Yo patisipé nan tòturé ak touyé sivil inosan yo ki lot bò dlo.
 • Yo knotinué kreyé zam destriksyon masif pou yo resevwa kontra gouvènman.*

A pèp ki nan mond la,

Nou, asanblé jeneral “occupying Wall Street in Liberty Square,” ankourajé ou pou realize pouvwa ou.

Egzèsé dwa ou pou rasanblé; okipe espas publik ; kreé you procedé pou adresé problèm ke nou fè fas. Epi, generé soluyon ki aksesib ak tout moun.

Ak tout kominoté kak bouje e kap fòmé pliziè gwoup nan lespri pou yo fè you demokrasi patisipatif, nou ofri sipò, dokimantasyon, e tout resous ki a dispozisyon nou.

Vin fè you sèl ak nou pou ou fè tandé vwa ou!

*Konplent say yo pa bay tout detay ki genyen.