Verklaring van Autonomie

Verklaring van Autonomie

Occupy is een volksbeweging die partijloos is, zonder leiders, voor en door het volk. Het is geen onderneming, geen politieke partij, niet een reclamecampagne en ook geen merk. Occupy is niet te koop.

Wij verwelkomen allen die in goed vertrouwen zaken aankaarten zonder het gebruik van geweld. Wij bieden een forum voor vreedzame vereniging van individuen om deel te nemen in participatieve democratie. Wij moedigen verschillende meningen aan.
Iedere verklaring die niet door de General Assembly bekend gemaakt is en gepubliceerd is op www.nycga.net moet gezien worden als onafhankelijk van Occupy Wall Street.
We willen benadrukken dat Occupy Wall Street niet verbonden is met een bestaande politieke partij, kandidaat of organisatie, noch dat dat ooit zo is geweest. Onze enige verbintenis is met het volk.
De mensen die samenwerken binnen deze beweging zijn haar enige en gezamenlijk bewaarders. Als jij gekozen hebt om door je inzet bij te dragen aan het bouwen van deze beweging, dan is deze beweging van jou.
Iedere organisatie die ons wil ondersteunen is hartelijk welkom, mits je daarmee ook een integratie van onze principes over je eigen institutionele kaders van werk en hiërarchie tot stand brengt in jullie manier van handelen.
PRAAT MET ONS, NIET NAMENS ONS
Occupy Wall Street waardeert collectieve bronnen, waardigheid en autonomie boven geld. Wij hebben geen schenkingen gedaan.  Alle donaties worden anoniem geaccepteerd en worden transparant en in consensus besteed door de General Assembly of de Operational Spokes Council.
Wij ontkennen niet het bestaan van professionele activisten die werken om de wereld tot een betere plek te maken. Als je een organisatie vertegenwoordigt of daarvan compensatie ontvangt, vragen we je dit vanaf het begin kenbaar te maken.  Degenen die willen profiteren van Occupy of zich aansluiten bij deze beweging om de beweging te ondermijnen door de uitspraken en beeldvorming te misbruiken, zijn geen deel van Occupy Wall Street.
Wij zijn solidair, wij zijn Occupy Wall Street.

Verklaring van de bezetting van New York City

 Dit document werd door de NYC General Assembly op 29 september 2011

Terwijl we samenkomen in solidariteit om een gevoel van collectieve onrechtvaardigheid uit te drukken, mogen we niet uit het oog verliezen wat ons samen heeft gebracht. We schrijven opdat alle mensen die zich benadeeld voelen door de bedrijfskrachten van de wereld kunnen weten dat wij jullie bondgenoten zijn.

Als een volk, verenigd, erkennen wij de realiteit: dat de toekomst van het menselijk ras de medewerking van haar leden vereist; dat ons systeem onze rechten moet beschermen, en wanneer dat systeem corrupt blijkt, is het aan de individuen om hun eigen rechten te beschermen, alsook die van hun naasten; dat de rechtvaardige macht van een democratische overheid voortkomt uit het volk, maar bedrijven zoeken geen goedkeuring om rijkdommen van de mensen en aan de aarde te onttrekken; en dat geen ware democratie haalbaar is wanneer het proces wordt bepaald door economische macht. Wij komen naar u op een moment dat bedrijven, die winst boven mensen, eigenbelang boven rechtvaardigheid, en onderdrukking boven gelijkheid plaatsen, onze regeringen besturen. We zijn hier vreedzaam bijeengekomen, wat ons recht is, om deze feiten bekend te maken.

 • Ze hebben onze huizen afgenomen door middel van een illegaal marktafschermend proces, weliswaar zonder over de oorspronkelijke hypotheek te beschikken.

 • Ze hebben ongestraft borgen van de belastingbetaler genomen, en blijven kaderleden exorbitante bonussen geven.

 • Ze hebben ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer op basis van leeftijd, huidskleur, geslacht, ‘gender’ identiteit en seksuele geaardheid bestendigd.

 • Ze hebben de voedselvoorziening vergiftigd door nalatigheid, en het landbouwsysteem ondermijnd door monopolisering.

 • Ze hebben geprofiteerd van de marteling, opsluiting, en wrede behandeling van talloze dieren, en verbergen deze praktijken actief.

 • Ze hebben voortdurend geprobeerd om personeel te beroven van het recht om te onderhandelen voor een beter loon en veiligere werkomstandigheden.

 • Ze hebben studenten gegijzeld gehouden met tienduizenden dollars aan schulden voor onderwijs, wat een mensenrecht op zich is.

 • Ze hebben consequent werk uitbesteed en gebruikten die uitbesteding als hefboom om te bezuinigen op de gezondheidszorg en het loon van werknemers.

 • Zij hebben de rechtbanken beïnvloedt om dezelfde rechten als mensen te bemachtigen, los van enige schuldigheid of verantwoordelijkheid.

 • Zij hebben miljoenen dollars uitgegeven aan juridische teams die naar manieren zoeken om ze vrij te stellen van overeenkomsten met betrekking tot de zorgverzekering.

 • Ze hebben onze privacy als een waar verkocht.

 • Zij hebben het leger en de politie gebruikt om de vrijheid van de pers te beletten.

 • Ze hebben doelbewust geweigerd om levensbedreigende, defecte producten terug te roepen vanwege winstbejag.

 • Zij bepalen het economische beleid, ongeacht de katastrofische mislukkingen die hun beleid hebben voortgebracht en blijven voortbrengen.

 • Ze hebben grote sommen geld geschonken aan politici die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van die sommen.

 • Ze blijven alternatieve vormen van energie blokkeren om ons afhankelijk van olie te houden.

 • Ze blijven generische vormen van geneeskunde blokkeren die het leven van mensen zou kunnen redden of soelaas bieden om investeringen te beschermen die al een aanzienlijke winst hebben opgebracht.

 • Ze hebben moedwillig olierampen, ongevallen, foutieve boekhouding, en niet-werkzame ingrediënten verhuld vanwege winstbejag.

 • Ze houden mensen opzettelijk verkeerd geïnformeerd en bang dankzij hun controle over de media.

 • Zij hebben privécontracten aanvaard voor de moord op gevangenen, zelfs ten aanzien van ernstige twijfels over hun schuld.

 • Ze hebben kolonialisme in binnen- en buitenland gehandhaafd. Ze hebben deelgenomen aan de marteling van en de moord op onschuldige burgers in het buitenland.

 • Ze gaan door met de productie van massavernietigingswapens om overheidscontracten te ontvangen. *

  Aan de mensen van de wereld,

  Wij, de Algemene Vergadering van New York City die Wall Street in Liberty Square bezetten, raden u aan uw macht te doen gelden.

  Benut uw recht om vreedzaam bijeen te komen; de openbare ruimte te bezetten; een proces op gang te brengen om de problemen waarvoor we staan aan te pakken, en oplossingen te genereren die voor iedereen toegankelijk zijn.

  Aan alle gemeenschappen die actie nemen en groepen vormen in de geest van directe democratie, bieden wij ondersteuning, documentatie, en alle voorhanden middelen.

  Doe mee en laat uw stemmen horen!

  * Deze bezwaren zijn niet geheel inclusief.