Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York

Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011

Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. Nou ekri dokiman sa pou tout moun ki santi yo ofense ak gro “business” nan mond lan kapab konnin ke nou ak yo pou nou sipote yo.

Tankou you sel pep, ki uni, nou rekonet realite-a: lavni ras moun mande koperasyon tout moun. Ke systèm nou-an dwé protéjé dwa tout moun e akoz koripsyon system nan ginyin, se responsablité tout moun pou yo protéjé dwa yo ak dwa tout vwazin yo.

You gouvènman democratik realize yon pouvwa jis bo koté pep la, men koperasyon pa chache consantman pou pran riches pep la ak te-a, pa ginyen you vre demokrasy ki posib lè se pouvwa ekonomik la ki deside pwosesis la. Nou vini bò koté ou nan you moman lè koperasyion, bay riches plus vale ke pep la.

Kité fè sa yo koni:

 • Yo te sesi kay nou nan you pwosesis ki ilegal, menm lè yo pa genyen you original ipotèk.
 • Yo pran tout fòs economik kontribyab yo san yo pa sibi pinisyon, yo kpntinye bay tèt yo gro bonis.
 • Yo continué krée inégalité ak diskriminasyon nan tout aktivité travay baze sou laj, koulè po, sèx, identité sexuèl, ak oriantasyon sexuèl.
 • Yo anpwazonnen ekipman manjé ak néglijance, yo febli systèm agrilkiti à travè monopolizasyion.
 • Yo continué profité ap tòtiré, enfèmé, maltrété sevèman tout animal yo, se ak you intensyon caché yo pozé action sa yo.
 • Ya’p chaché continuèlman anile dwa employé yo: tankou dwa pou negosié pou you pi bon salè, dwa pou yo sekirize kondisyon travay yo.
 • Yo kinbé etidyan yo an otaj ak dizèn milié dola dèt pou edikasyon yo, ki se you dwa moun ginyin.
 • Kontasman yo transferé job ki anndan peyi a lot peyi you fason pou yo pa peye swen santé ak salè.
 • Yo infliansé tribunal yo pou yo ka genyen memm dwa ak tout moun pou koperasyon yo, you fason pou yo pa koupab pou yo pa genyen anken responblité.
 • Yo depanse anpil milié dola nan peye avoka you fason pou yo evite kontra asirans swen santé.
 • Yo vann pèsonèl konfidansyalité yo tankou machandiz.
 • Yo utilize fòs militè ak fòs polis pou anpeche libèté media.
 • Yo fè espre refize raple move produi ki kapab you danje pou la vi, pou yo kabap ginyen anpil profi.
 • Yo determine regleman ekonomik yo , andepi de echèk katastrofik regleman produi yo epi yap kontinye produi nan laveni.
 • Yo bay anpil lajan à politisien ki responsab pou reglemante yo.
 • Yo kontinye bloke fòm altènativ enèji pou yo fè nou depann de petwòl.
 • Yo kontinué bloké medikaman propriete publik yo ki kapab sové la vi anpil moun e ki ede protejé investisman ki deja bay anpil profi.
 • Intansyoneleman yo cache devèsman petwòl, aksidan, defo bookkeeping ak inaktiv ingredian nan fe profi.
 • Intansyoneleman yo pa bay pèp la vrè informasyon, e yo kreyé you environman de pe a travè kominikasyon media.
 • Yo asepté kontra privé pou yo ka asasiné prizonié yo memm le asasin sa yo fè fas ak anpil dout sou kilpabilité prizonié yo.
 • Yo kontinué kimbé system kolonyalism nasyonalman ak intènasyonalman.
 • Yo patisipé nan tòturé ak touyé sivil inosan yo ki lot bò dlo.
 • Yo knotinué kreyé zam destriksyon masif pou yo resevwa kontra gouvènman.*

A pèp ki nan mond la,

Nou, asanblé jeneral “occupying Wall Street in Liberty Square,” ankourajé ou pou realize pouvwa ou.

Egzèsé dwa ou pou rasanblé; okipe espas publik ; kreé you procedé pou adresé problèm ke nou fè fas. Epi, generé soluyon ki aksesib ak tout moun.

Ak tout kominoté kak bouje e kap fòmé pliziè gwoup nan lespri pou yo fè you demokrasi patisipatif, nou ofri sipò, dokimantasyon, e tout resous ki a dispozisyon nou.

Vin fè you sèl ak nou pou ou fè tandé vwa ou!

*Konplent say yo pa bay tout detay ki genyen.

Deklaracja Okupacji Miasta Nowy Jork

Ten dokument został przyjęty przez Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, 29 września 2011 roku.

Skoro gromadzimy się solidarnie, żeby wyrazić poczucie masowej niesprawiedliwości, nie możemy stracić z zasięgu naszego wzroku celu, który nas zjednoczył. Piszemy o tym, aby wszyscy ludzie, którzy czują się pokrzywdzeni przez wpływy światowych korporacji mogli dowiedzieć się, że jesteśmy ich sprzymierzeńcami.

Jako zjednoczona społeczność przyjmujemy do wiadomości rzeczywistość, w której:

– przyszłość gatunku ludzkiego wymaga współpracy wszystkich jego przedstawicieli;

– nasz system musi chronić naszych praw – a przy korupcji tego systemu zadaniem jednostki jest strzec praw własnych oraz praw bliźnich;

– władza demokratycznego rządu pochodzi od ludu, lecz korporacje nie starają się o przyzwolenie na czerpanie bogactw od ludzi i planety Ziemi;

– nieosiągalna jest prawdziwa demokracja, gdy proces jej osiągania wyznacza potęga gospodarcza.

Przemawiamy do Was w czasach, w których korporacje przedkładające zysk nad ludzi, interes własny nad sprawiedliwość i dominację nad równość kierują naszymi rządami. Zebraliśmy się tutaj zgodnie, bo jest to naszym prawem; aby podać poniższe fakty do wiadomości publicznej.

 • To oni zajmują nasze domy w procesie nielegalnych przejęć, często nie będąc nawet w posiadaniu oryginalnych hipotek.
 • To oni bezkarnie wyłudzają pomoc finansową na koszt podatników dla instytucji, których kierownikom nieprzerwanie wypłacane są niebotyczne premie.
 • To oni dają przyzwolenie na brak równości i dyskryminację w miejscach pracy (ze względu na wiek, kolor skóry, płeć, tożsamość płciową i orientację seksualną).
 • To oni przyczyniają się do skażenia zapasów żywności poprzez szereg zaniedbań oraz osłabiają system rolny przez monopolizację rynku.
 • To oni czerpią korzyści z torturowania, przetrzymywania w niewoli i okrutnego traktowania niezliczonej ilości zwierząt, czynnie te praktyki ukrywając.
 • To oni stale dążą do pozbawienia pracowników ich prawa do negocjacji lepszego wynagrodzenia i bezpieczniejszych warunków pracy.
 • To oni traktują studentów jak zakładników, obarczonych dziesiątkami tysięcy dolarów długów zaciągniętych na edukację, która przecież sama w sobie jest prawem człowieka.
 • To oni zatrudniają tanią siłę roboczą w innych krajach i wykorzystują różnice w zarobkach do konsekwentnego pozbawiania pracowników ochrony zdrowia i zmniejszania ich płacy.
 • To oni wywierają wpływy na sądy, aby uzyskać takie same prawa jak osoby fizyczne, bez ponoszenia jakiejkolwiek winy czy odpowiedzialności.
 • To oni wydają miliony dolarów na zespoły doradców prawnych, żeby podstępnie uchylać się od pracowniczych praw do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • To oni sprzedają naszą prywatność jak towar.
 • To oni wykorzystują siły wojskowe i policyjne, aby stłumić wolność prasy.
 • To oni w pogoni za zyskiem, świadomie uchylają się od wycofania ze sprzedaży wadliwych produktów zagrażających życiu.
 • To oni wciąż decydują o polityce gospodarczej, nie zważając na katastrofalne skutki swoich strategii.
 • To oni przekazują duże sumy pieniędzy politykom, którzy są formalnie odpowiedzialni za ich działania.
 • To oni w dalszym ciągu blokują alternatywne źródła energii, aby podtrzymać naszą zależność od ropy naftowej.
 • To oni nadal blokują powstawanie odtwórczych form leków, które mogłyby ratować życie ludzkie lub przynieść ulgę, tylko po to aby chronić własne inwestycje, które i tak zdążyły już wypracować poważne zyski.
 • To oni w pogoni za zyskiem, celowo tuszują wycieki ropy, wypadki i fałszywie prowadzoną księgowość; ukrywają stosowanie szkodliwych substancji w żywności i lekach.
 • To oni  świadomie wprowadzają ludzi w błąd i utrzymują ich w stanie lęku poprzez kontrolę sprawowaną nad mediami.
 • To oni przyjmują prywatne kontrakty na mordowanie więźniów, nawet jeśli istnieją poważne wątpliwości dotyczące ich winy.
 • To oni podtrzymują politykę kolonialną w kraju rodzinnym i za granicą.
 • To oni uczestniczą w torturowaniu i mordowaniu niewinnych cywilów za oceanem.
 • To oni w dalszym ciągu wytwarzają broń masowego rażenia w celu zdobycia rządowych kontraktów.*

Do wszystkich ludzi tego świata!

My, Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, okupujące Wall Street na Placu Wolności, wzywamy Was! Dajcie dowód Waszej siły!

Skorzystajcie ze swojego prawa do pokojowych zgromadzeń; zajmijcie przestrzeń publiczną; uruchomcie działania, które zmierzą się z problemami, w obliczu których wszyscy stoimy i przygotujcie dostępne dla każdego rozwiązania!

Wszystkim wspólnotom, które podejmą akcję i utworzą grupy działające w duchu bezpośredniej demokracji, oferujemy wsparcie, dokumentację i wszelkie zasoby, którymi dysponujemy.

Dołącz do nas – niech świat Cię usłyszy!

*Lista skarg nie wyczerpuje istoty całego problemu.

Tłumaczenie: Ewelina Augustyniak

İşgal Bildirgesi

29 Eylül 2011’de Liberty Meydanı’nda, New York Şehri Genel Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Hepimizce hissedilen yaygın adaletsizliği ifade etmek için birlik olduğumuz bu günde, bizleri buraya getiren asıl sebebi vurguluyoruz. Bu metni kaleme alıyoruz ki dünyanın kapitalist güçleri ve holdingler bundan böyle bir şeylerin yanlış gittiğini hissedenlerin birlik olduğunu bilsinler.

Birleşmiş halklar olarak ifade etmek isteriz ki; insan ırkının geleceği, üyelerinin yapacağı iş birliğine bağlıdır; toplumsal düzen haklarımızı korumalıdır, fakat böylesine yozlaşmış bir düzende hakların korunması görevi bireylere düşmektedir; demokratik bir hükümet gücünü ve adiliyetini bireylerden alır, fakat holdingler insanları ve dünyayı sömürmek için izin alma gereksinimi hissetmemektedirler; son olarak, yalnızca ekonomik güç tarafından karakterize edilen bir süreç aracılığıyla gerçek demokrasiye ulaşılamaz. Sizlere, holdinglerin karlılığı insanların, menfaati adaletin, baskıyı eşitliğin önüne koyarak hükümetleri yönettiği bir zamandan sesleniyoruz. Bu gerçeklerin bilinmesini arzu ettiğimiz için, haklarımızı kullanarak burada barışçıl bir biçimde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

İpoteğin kendisine sahip olmamalarına rağmen, kanunsuz biçimde evlerimizi icra yoluyla zapt ettiler.

Vergi mükelleflerinden mali kurtarma planları yoluyla hortumladıklarını ortaklarına bonkörce dağıttılar.

İş yerinde yaş, renk, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığını ve eşitsizliklerini korudular ve sürdürdüler.

İhmalleriyle besin kaynaklarını zehirlediler ve tekelleşme yoluyla tarım sistemini mahvettiler.

İşkence, özgürlükten yoksun bırakma ve insan türü dışındaki hayvanlara eziyet üzerinden kârlar elde ettiler ve bu uygulamaları gizlediler.

Çalışanların daha iyi ücretler ve çalışma koşulları için pazarlık şanslarını gittikçe azalttılar.

Temel bir insan hakkı olan eğitimi kullanarak öğrencileri onbinlerce dolar borçlandırarak rehin tuttular.

Emeğin pazarlık gücünü, araya sürekli taşeronlar koyarak azalttılar ve çalışanların sağlık planlarını ve makul ücretlerini ellerinden aldılar.

Yargıyı etkileyerek tıpkı bireyler gibi gerçek kişi hakları edindiler, buna rağmen hukuki olarak hiçbir sorumluluk altına girmediler ve hesap vermediler.

Sağlık güvencesi anlaşmalarını bozması için kurdukları ekiplere milyonlarca dolar harcadılar.

Mahremiyetimizi malmışçasına sattılar.

Polisi ve askeri kuvvetleri kullanarak basın hürriyetinin önüne engeller koydular.

Kârlılıklarına sekte vuracağı endişesiyle, hatalı ürünleri geri çağırmaktan bilinçli bir şekilde imtina ettiler.

Geçmişte ve günümüzde, kendi politikaları felaketten başka bir şey getirmesediyse de, uygun buldukları ekonomi politikalarını uygulamaktan kaçınmadılar.

Kendilerini denetlemesi öngörülen politikacılara çok büyük miktarlarda bağışlar yaptılar. Bizi petrole mahkum bırakmak için diğer alternatif enerji kaynaklarının önünü tıkadılar.

Büyük kârlılıklara sahip yatırımlarını korumak namına pek çok insanın hayatını kurtarabilecek kamu sağlığı harcamalarını engellediler.

Bilinçli bir şekilde petrol kazalarının üzerini örttüler, muhasebe hilelerini kâr hırsları yüzünden gizlediler.

Kontrolleri altındaki medyayı kullanarak toplumları yanlış bilgilendirdiler ve korku içinde yaşamaya zorladılar.

Suçlarını şüpheye düşüren deliller sunulmasına rağmen, mahkumların infaz edilmesi için özel anlaşmalar yaptılar.

Kendi ülkelerinde ve dışarıda sömürgeciliği sürdürdüler. Farklı kıtalardaki masum sivillere işkence ettiler ve ölümlerine sebep oldular.

Hükümetlere satabilmek için kitle imha silahları üretmeye devam ettiler.

Tüm dünya insanlarına,

Bizler, Liberty Meydanı’nda Wall Street’i işgal eden New York Şehri Genel Meclisi, sizi gücünüzü göstermeye çağırıyoruz.

Barışçıl biçimde toplanma hakkınızı kullanın, kamusal alanları işgal edin, karşılaştığımız sorunları dile getiren bir süreç yaratın ve herkesin faydalanabileceği çözümler üretin.

Doğrudan demokrasi adına harekete geçecek ve bir araya gelecek tüm gruplara desteğimizi ve sahip olduğumuz bütün kaynakları paylaşmayı vaat ediyoruz.

Bize katılın ve sesinizi duyurun!

 

Çeviri: Doğu Eroğlu

Verklaring van de bezetting van New York City

 Dit document werd door de NYC General Assembly op 29 september 2011

Terwijl we samenkomen in solidariteit om een gevoel van collectieve onrechtvaardigheid uit te drukken, mogen we niet uit het oog verliezen wat ons samen heeft gebracht. We schrijven opdat alle mensen die zich benadeeld voelen door de bedrijfskrachten van de wereld kunnen weten dat wij jullie bondgenoten zijn.

Als een volk, verenigd, erkennen wij de realiteit: dat de toekomst van het menselijk ras de medewerking van haar leden vereist; dat ons systeem onze rechten moet beschermen, en wanneer dat systeem corrupt blijkt, is het aan de individuen om hun eigen rechten te beschermen, alsook die van hun naasten; dat de rechtvaardige macht van een democratische overheid voortkomt uit het volk, maar bedrijven zoeken geen goedkeuring om rijkdommen van de mensen en aan de aarde te onttrekken; en dat geen ware democratie haalbaar is wanneer het proces wordt bepaald door economische macht. Wij komen naar u op een moment dat bedrijven, die winst boven mensen, eigenbelang boven rechtvaardigheid, en onderdrukking boven gelijkheid plaatsen, onze regeringen besturen. We zijn hier vreedzaam bijeengekomen, wat ons recht is, om deze feiten bekend te maken.

 • Ze hebben onze huizen afgenomen door middel van een illegaal marktafschermend proces, weliswaar zonder over de oorspronkelijke hypotheek te beschikken.

 • Ze hebben ongestraft borgen van de belastingbetaler genomen, en blijven kaderleden exorbitante bonussen geven.

 • Ze hebben ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer op basis van leeftijd, huidskleur, geslacht, ‘gender’ identiteit en seksuele geaardheid bestendigd.

 • Ze hebben de voedselvoorziening vergiftigd door nalatigheid, en het landbouwsysteem ondermijnd door monopolisering.

 • Ze hebben geprofiteerd van de marteling, opsluiting, en wrede behandeling van talloze dieren, en verbergen deze praktijken actief.

 • Ze hebben voortdurend geprobeerd om personeel te beroven van het recht om te onderhandelen voor een beter loon en veiligere werkomstandigheden.

 • Ze hebben studenten gegijzeld gehouden met tienduizenden dollars aan schulden voor onderwijs, wat een mensenrecht op zich is.

 • Ze hebben consequent werk uitbesteed en gebruikten die uitbesteding als hefboom om te bezuinigen op de gezondheidszorg en het loon van werknemers.

 • Zij hebben de rechtbanken beïnvloedt om dezelfde rechten als mensen te bemachtigen, los van enige schuldigheid of verantwoordelijkheid.

 • Zij hebben miljoenen dollars uitgegeven aan juridische teams die naar manieren zoeken om ze vrij te stellen van overeenkomsten met betrekking tot de zorgverzekering.

 • Ze hebben onze privacy als een waar verkocht.

 • Zij hebben het leger en de politie gebruikt om de vrijheid van de pers te beletten.

 • Ze hebben doelbewust geweigerd om levensbedreigende, defecte producten terug te roepen vanwege winstbejag.

 • Zij bepalen het economische beleid, ongeacht de katastrofische mislukkingen die hun beleid hebben voortgebracht en blijven voortbrengen.

 • Ze hebben grote sommen geld geschonken aan politici die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van die sommen.

 • Ze blijven alternatieve vormen van energie blokkeren om ons afhankelijk van olie te houden.

 • Ze blijven generische vormen van geneeskunde blokkeren die het leven van mensen zou kunnen redden of soelaas bieden om investeringen te beschermen die al een aanzienlijke winst hebben opgebracht.

 • Ze hebben moedwillig olierampen, ongevallen, foutieve boekhouding, en niet-werkzame ingrediënten verhuld vanwege winstbejag.

 • Ze houden mensen opzettelijk verkeerd geïnformeerd en bang dankzij hun controle over de media.

 • Zij hebben privécontracten aanvaard voor de moord op gevangenen, zelfs ten aanzien van ernstige twijfels over hun schuld.

 • Ze hebben kolonialisme in binnen- en buitenland gehandhaafd. Ze hebben deelgenomen aan de marteling van en de moord op onschuldige burgers in het buitenland.

 • Ze gaan door met de productie van massavernietigingswapens om overheidscontracten te ontvangen. *

  Aan de mensen van de wereld,

  Wij, de Algemene Vergadering van New York City die Wall Street in Liberty Square bezetten, raden u aan uw macht te doen gelden.

  Benut uw recht om vreedzaam bijeen te komen; de openbare ruimte te bezetten; een proces op gang te brengen om de problemen waarvoor we staan aan te pakken, en oplossingen te genereren die voor iedereen toegankelijk zijn.

  Aan alle gemeenschappen die actie nemen en groepen vormen in de geest van directe democratie, bieden wij ondersteuning, documentatie, en alle voorhanden middelen.

  Doe mee en laat uw stemmen horen!

  * Deze bezwaren zijn niet geheel inclusief.